Success En aquesta línia de recerca pretenem estudiar les dinàmiques contemporànies d’èxit i fracàs escolar, posant el focus específics en els factors explicatius de les trajectòries educatives dels joves i, per tant, en les seves oportunitats socials i educatives presents i futures. De fet, els processos d’èxit i fracàs escolar han estat objecte d’estudi privilegiat de la sociologia de l’educació des dels seus orígens. No per això, però, deixa de ser un tema d’actualitat. Ans al contrari. Les elevades taxes d’abandonament escolar que caracteritzen nombrosos sistemes educatius tant a nivell europeu com internacional, les dinàmiques d’inclusió i exclusió educativa que es donen en els centres educatius o les pautes de desigualtat que segueixen caracteritzant les trajectòries educatives dels joves de diferent origen social posen de manifest la pertinença i rellevància d’aquest objecte d’estudi dins el camp de la sociologia de l’educació.

Algunes de les preguntes que s’aborden des d’aquesta línia de recerca són les següents:

1. Quines són les pautes de desigualtat educativa que s’expressen a diferents sistemes educatius? Quin impacte té l’estructura de l’oferta educativa en aquestes pautes de desigualtat?

2. Quin és el rol dels centres educatius en l’explicació de les dinàmiques contemporànies d’inclusió i exclusió? Quina és la relació entre les pràctiques organitzatives dels centres (agrupament de l’alumnat, repetició, etc.) amb les pautes de desigualtat? Quines repercussions tenen les expectatives del professorat en les oportunitats dels joves?

3. Com es reflecteixen els eixos clàssics de desigualtat (classe, gènere i ètnia) en les experiències, decisions i trajectòries educatives dels joves? Com interactuen aquestes variables?

Catalan