En l'última dècada, les polítiques que impliquen un cert grau de privatització de l'educació, com les associacions públic-privades, els bons educatius (vouchers) o les escoles charter han adquirit una importància creixent en el camp de l'educació a escala mundial. La urgència per arribar a l’ "Educació per a Tothom" i als Objectius del Mil•lenni a molts països del Sud, juntament amb els efectes de la crisi financera en el Nord, han generat una major voluntat dels governs i de les organitzacions internacionals d'introduir diferents formes de privatització de l'educació. De fet, molts actors perceben que la participació del sector privat és una oportunitat per corregir les ineficiències dels sistemes educatius públics i per introduir nous sistemes d'incentius i fomentar un comportament competitiu entre escoles. No obstant això, aquest nou impuls al desenvolupament del sector privat en l'educació obre molts interrogants. L'evidència disponible sobre els efectes de les polítiques de privatització no és en absolut contundent, i hi ha diverses investigacions que fins i tot mostren efectes negatius de la privatització, especialment des del punt de vista de l'equitat.

Aquesta línia de recerca se centra en el debat sobre els efectes de la privatització en educació mitjançant la combinació de la sociologia política i els enfocaments micro-sociològics. Pretén proporcionar respostes a les preguntes següents:

1. Per què i com es difonen les polítiques educatives de privatització a nivell mundial? Quins organismes són més actius en la promoció de la privatització de l'educació avui dia?

2. Quins diferents tipus de polítiques estan contribuint a enfortir el paper del sector privat en educació en països desenvolupats i en desenvolupament? Quins models de combinacions públic-privat caracteritzen les reformes educatives a nivell mundial? Quins nivells de l'educació es veuen més afectats per la dinàmica de la privatització?

3. Quins són els principals efectes de les associacions públic-privades en termes d'accés a l'educació, els resultats, l'equitat i l'eficiència? Qui es beneficia i qui perd amb el desenvolupament del sector privat en educació?

4. En quina mesura i com el nou paper del sector privat transforma la relació entre l'educació i l'Estat?

Catalan