El dret a l’educació és avui assegurat per diversos acords internacionals, com la Declaració dels Drets Humans i la Convenció Internacional dels Drets dels Infants, i per lleis i regulacions d’àmbit nacional. No obstant això, els processos de globalització alteren la concepció tradicional del dret a l’educació com a simple dret a l’escolarització. La davaluació de les credencials educatives derivades d’un increment de la demanda educativa, la importància de l’educació infantil o la centralitat de les activitats en els àmbits no formals i informals de l’educació són factors que estenen el concepte de dret a l’educació a escala global.

Aquesta línia de recerca investiga els significats del dret a l’educació a través de preguntes com les següents:

1. Com s’ha de definir avui el dret a l’educació?

2. Quines institucions han de ser considerades les responsables per observar, avaluar I garantir el dret a l’educació?

3. Quin són els minims educatius necessaries per a la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament d’una vida plena?

4. Existeix el dret a “aprendre”? Es pot definir i quantificar?

5. Com es situen els different països respecte a la definició extensa del dret a l’educació?

Catalan