Els efectes de l’educació sobre la reducció de la pobresa i la desigualtat han estat àmpliament reconeguts en els debats acadèmics contemporanis. De fet, l’educació és conceb com un dels principals vehicles per a rompre amb els processos de desventatja i exclusió social, en la mesura que ‘equipa’ als individus amb aquells recursos i habilitats, tant cognitius com no cognitius, necessaris per a la inclusió social. La relació de l’educació amb la pobresa, la desigualtat i l’exclusió social, no obstant això, no és mecànica ni linial. Ans al contrari. Si bé l’educació té un gran potencial per a rompre els cercles de desventatja social també té un rol actiu en la producció i la reproducció dels mateixos. Aquesta línia de recerca, per tant, pretén estudiar les relacions complexes i multidireccionals entre educació, pobresa i exclusió social, donant desposta als següents interrogants:

1. Fins a quin punt i en quines condicions l’inversió educativa genera processos de mobilitat social ascendent, aconseguint reduir la pobresa i l’exclusió social?

2. Quins són els efectes de la pobresa sobre l’educació? Com repercutiexen les condicions i experiències de pobresa en les pràctiques, disposicions i oportunitats educatives de famílies, alumnat i professorat?

3. Com es reflecteixen els processos d’empobriment contemporanis sobre les expectatives, decisions i trajectòries educatives dels i les joves?

4. Quines són les diferents expressions i manifestacions de l’exclusió educativa? Quina és la relació entre formes d’exclusió educativa i formes d’exclusió social?

5. Quin tipus de polítiques educatives es porten a terme per abordar la relació entre educació, pobresa i exclusió social?

Catalan